Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY REZERWACJI I PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Właścicielem witryny https://www.strzelnicahubertech.pl oraz obiektu STRZELNICA HUBERTECH w Jaworznie, ul. Energetyków 2A jest HUBERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Św. Huberta 45, kod pocztowy: 40-543, KRS: 0000120321.
 2. Aby korzystać w pełni i bez przeszkód z serwisu, Klient powinien używać komputera pc, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu. Poniżej przedstawiono wymagania minimalne dotyczące sprzętu i oprogramowania:
  – komputer PC z systemem Windows 7 lub nowszym, bądź z systemem iOS, wyposażony w procesor Intel Core 2 Duo lub nowszy, 2GB pamięci RAM, monitor o rozdzielczości 1280×1024 lub większej, kartę sieciową 10Mbps lub szybszą, oraz aktualizowaną regularnie przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox lub Opera.
  – tablet lub smartfon z systemem Android 6 lub iOS.
  Witryna automatycznie dopasuje się do używanego urządzenia.
 3. Za pośrednictwem serwisu firma HUBERTECH Sp. z o.o. świadczy usługi odpłatnego wynajmu strzelnicy (torów strzeleckich, broni strzelnicowej, instruktorów, sal konferencyjnych itp.) Usługi mają postać predefiniowanych pakietów lub zestawów usług dobieranych indywidualnie przez klienta. Klient ma możliwość rezerwacji i opłacenia usługi online poprzez zintegrowany system rezerwacji i płatności.
 4. Sposób zawarcia umowy za pośrednictwem serwisu wygląda następująco:
  1. klient wykonuje rezerwację (dokonuje zakupu usługi) za pośrednictwem strony www serwisu,
  2. klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,
  3. klient dokonuje płatności za usługę,
  4. po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi.
 5. Klient ma możliwość wyboru kanału płatności. Dostępna jest płatność kartą lub przelewem.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 7. Dokonując zakupu usługi, Klient zawiera umowę z HUBERTECH Sp. z o.o. na czas określony, wynoszący 1 rok od daty jej zawarcia lub do czasu realizacji zakupionej usługi. Przedłużenie okresu umowy możliwe jest na zasadzie indywidualnego aneksu, za zgodą obu stron. Wypowiedzenie (odstąpienie) umowy w trakcie jej trwania, gdy usługa nie została zrealizowana możliwe jest w formie pisemnej – listem poleconym na adres obiektu Strzelnicy Hubertech lub elektronicznej na adres [email protected], z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot wpłaconych przez Klienta środków nastąpi tym samym kanałem płatniczym, którym była realizowana płatność za usługę.
 9. Reklamacje za nienależycie wykonaną usługę należy zgłaszać mailowo na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 661-355-571.

REGULAMIN STRZELNICY
HUBERTECH Sp. z o. o.
JAWORZNO UL. ENERGETYKÓW 2A

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
  1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
  3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  -a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  -b) rodzaj, kaliber i właściciela broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  -c) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  -d) numer pozwolenia na broń i nazwę organu, który je wydał (dotyczy osób posiadających pozwolenie na broń),
  -e) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 2. Na strzelnicy zabrania się:
  1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  1) regulamin strzelnicy,
  2) aktualny atest strzelnicy,
  3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
  -a) stanowisk strzeleckich,
  -b) punktu sanitarnego,
  -c) dróg ewakuacji,
  -d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  4) wykaz sygnałów alarmowych,
  5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelania lub trening strzelecki albo
  korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. Dopuszcza się przenoszenie broni rozładowanej z otwartymi komorami nabojowymi i lufami skierowanymi w górę lub w dół. Zaleca się używanie flag i znaczników wprowadzonych do komór nabojowych.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
 7. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze lub przedmioty będące celem na strzelnicy oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywaj strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

Rozdział 4
Korzystanie ze strzelnicy

 1. Korzystanie z obiektu strzelnicy może się odbywać wyłącznie za zgodą pracowników firmy Hubertech odpowiedzialnych za funkcjonowanie strzelnicy.
 2. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, powyższego regulaminu strzelnicy,
  poleceń instruktora prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego zawody.
 3. Wszystkie osoby przebywające na osiach i w pawilonie strzeleckim są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i wzroku.
 4. Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo stosują ochronniki słuchu i okulary ochronne
 5. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez HUBERTECH Sp. z o. o.
 6. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego porządku i czystości

POWYŻSZY REGULAMIN
JEST ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z dnia 15 marca 2000 roku ( Dz. U. Nr. 18 poz. 234 )
Dotyczącym WZORCOWEGO REGULAMINU STRZELNIC
oraz zawiera przepisy
dotyczące bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym obowiązujące w Polskim
Związku Strzelectwa Sportowego i w Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego